Aanmelden

Opleiding integraal holistische massage

De massage opleiding tot integraal holistisch masseur is een inspirerende tweejarige beroepsopleiding waarin je leert werken met de methodiek van integraal holistische massage zoals deze de afgelopen jaren is ontwikkeld binnen onze school. Centraal in de opleiding staat het begeleiden van mensen bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest. Hierbij worden massage inhoudelijke vaardigheden gecombineerd met coaching, haptonomie, zijnsoriëntatie en mindfulness.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 17:00
 • Prijs: € 2.450,00
 • Deelnemers: 12 - 16
Kenmerken
 • Een uitgebalanceerde massage opleiding voor heelwording en bewustwording van lichaam en geest
 • Integraal holistische massage wordt vormgeven vanuit de innerlijke kracht die in ieder mens aanwezig is
 • Combineert verschillende vormen van massage tot een geïntegreerde manier van werken
 • Zelfonderzoek en innerlijke groei vormen belangrijke pijlers van de opleiding
 • Landelijk erkend op HBO niveau door KTNO, BATC en CAT
Integrale massage opleiding

Opzet van de massage opleiding

Integraal holistische massage staat voor het ervaren en begrijpen van jezelf als een dynamisch en organisch geheel. Wie je bent als mens vormt hierbij het uitgangspunt. Het voelen, ervaren en onderzoeken wat het lichaam je wil vertellen en wat jij vanuit de essentie van wie je bent tot uitdrukking wil brengen, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vormt de kern van integraal holistische massage. De methodiek van integraal holistische massage is er daarmee op gericht te komen tot meer zelfinzicht, heelwording en een diepere verbinding met het leven om je heen.

De wijsheid van het lichaam laten spreken

Alle antwoorden zijn aanwezig in onszelf. De methodiek van integraal holistische massage is er op gericht om daar vanuit een afgestemde en contactvolle wijze van aanraken de verbinding mee te maken en zo de wijsheid van het lichaam te laten spreken. De sleutel is om hierbij oordeelloos en vanuit een open houding bij jezelf en in het moment aanwezig te zijn en contact te maken met de gevoelde ervaring die in je aanwezig is, wat deze ervaring iemand wil vertellen en wat daarvan kan worden geleerd. De holistische visie van waaruit de opleiding wordt gegeven houdt in dat dit proces van bewustwording en zelfonderzoek kan doorwerken naar alle aspecten van iemands leven. Holistisch staat daarbij voor het geheel. Voor de eenheid van al het leven en hoe alles wat daarin aanwezig is onderling met elkaar verbonden is.

    ~ Heelwording en bewustwording van lichaam en geest komt bij integraal holistische massage van binnenuit ~

massage-opleiding-lesdag

Methodiek van integraal holistische massage

De methodiek van integraal holistische massage nodigt uit tot het voelen en ervaren van de diepere verbinding met jezelf. Om jezelf in je compleetheid te ervaren en jezelf vanuit een lichaamsgerichte benadering te onderzoeken, oude spanningen en patronen die zich in de loop van je leven hebben opgebouwd los te laten of een plek te geven in je leven en ook nieuwe kwaliteiten die in jezelf aanwezig zijn meer naar voren te brengen zoals die bij je passen in dit moment.

Om een integraal holistische massage vorm te geven worden uiteenlopende vormen oosterse en westerse stromingen van massage gecombineerd tot een geïntegreerde manier van werken. Sommige van deze technieken zijn verbindend en omvattend, andere zacht en verstillend als uitnodiging om naar binnen te gaan en weer andere meer stevig en diep om contact te maken met lagen die soms minder makkelijk toegankelijk kunnen zijn. De keuze voor deze technieken is afhankelijk van het thema en de cliënt.

Ondersteunende haptonomische en coachende vaardigheden

De toepassing van de massage inhoudelijke vaardigheden wordt bij integraal holistische massage ondersteund met haptonomie en coaching om de cliënt in de verbinding met wat zich voordoet in het moment, uit te nodigen bij zichzelf naar binnen te gaan. Het vakgebied van de haptonomie staat voor de kunst of de kunde van het aanraken waarbij door een op de persoon afgestemde aanraking door de ontvanger de verbinding met het innerlijk kan worden gemaakt. Een ander aspect van het haptonomisch werkveld is dat je als masseur tijdens het geven van een sessie waarneemt wat zich in jou voordoet in het moment. Vanuit deze combinatie van massage inhoudelijke vaardigheden met haptonomie ontstaat een interactief samenspel tussen de ontvanger en de masseur waarbij de kwaliteit van aanraking, de afstemming in de massage en de ruimtegevende manier van werken, onderdelen die zo kenmerkend zijn voor integraal holistische massage de bedding vormen voor het bewustwordingsproces en zelfonderzoek tijdens de massage.

De begeleiding in het proceswerk wat hiermee ontstaat wordt in de massage verder verdiept door het toepassen van coachende vaardigheden. De cliënt kan zich hiermee verder verbinden met de bodymind en wat daarin te ervaren is waarbij gebruik wordt gemaakt van ademwerk, aandacht en het stellen van verdiepende en onderzoekende vragen.

Therapeutische begeleiding

Om cliënten op bewustwordingsgerichte en therapeutische wijze te begeleiden is er in de opleiding tevens veel aandacht voor het eigen maken van de therapeutische vaardigheden die onderdeel zijn van de methodiek van integraal holistische massage. Zo leer je in het eerste jaar onder andere vaardigheden op het gebied van gespreksvoering, emotieverwerking, het bieden van ruimte voor onderzoek door de cliënt in de verschillende lagen van de bodymind, (zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel), emotieverwerking en innerlijk reflecteren. In het tweede jaar van de opleiding richt de therapeutische ontwikkeling zich daarbij op het eigen maken van verdiepende therapeutische vaardigheden en vakken als chakra psychologie, karakter structuren, zijnsoriëntatie, focussen, regressie, veranderingsgericht begeleiden en hoe je aspecten als overdracht en tegenoverdracht kunt benutten in het therapeutisch proces.

Geïntegreerde bewustwordinggerichte beroepsopleiding

De opleiding tot integraal holistisch massage therapeut is zo opgezet dat je de methodiek van integraal holistische massage eigen kunt maken op een manier die vanuit je eigenheid bij je past. Zo kunnen jouw sterke kanten en kwaliteiten om anderen bij heelwording te begeleiden optimaal tot uitdrukking komen. Om je daarin te ondersteunen wordt de massage inhoudelijke ontwikkeling verdiept doordat je in de opleiding ook actief gaat werken aan de ontwikkeling van je eigen proces. Door tijdens de opleiding dit proces te doorlopen en zelf de weg van buiten naar binnen te gaan, ontstaat voor jou een natuurlijke en authentieke manier van begeleiden om anderen uit te nodigen ook dit pad te gaan. De docenten ondersteunen je bij dit verdiepende proces wat een essentieel onderdeel van de opleiding vormt. Zij zijn daarbij spiegelend, open en ruimtegevend en werken daarbij ook steeds vanuit hun eigenheid waardoor je gedurende de opleiding jouw eigenheid kunt vinden om zowel als therapeut en als mens anderen op liefdevolle wijze te begeleiden bij hun heelwordingsproces.

Mogelijkheden van integraal holistische massage

Omdat tijdens integraal holistische massage met de mens als geheel wordt gewerkt zijn de thema’s waarvoor iemand een afspraak voor een massage kan maken heel breed. Het gemeenschappelijke uitgangspunt is daarbij steeds het bewustwordingsproces. Om hier een beeld van te vormen kunnen de thema’s waarvoor iemand een afspraak voor een sessie kan maken in drie hoofdonderwerpen worden onderverdeeld:

 • Onderzoek van de oorzaak van fysieke spanningen of klachten die in het lichaam aanwezig zijn. Een klacht staat nooit op zichzelf. Er is altijd een analoog verband naar andere aspecten van iemands leven die bijvoorbeeld emotioneel, mentaal of spiritueel van aard kunnen zijn. Bij onderzoek naar fysieke spanningen of klachten wordt deze samenhang onderzocht en nader verkend.
   
 • Zelfonderzoek naar wat de essentie is van wie je bent en daar vanuit lichaamswerk op reflecteren. Bijvoorbeeld door het bewust ervaren van welke kwaliteiten er nog meer in je aanwezig zijn of het onderzoeken van patronen uit het verleden die zich een patroon in je lichaam, je leven en je hele zijn hebben opgebouwd.
   
 • Levensvragen. Het onderzoeken van ervaringen die we gedurende ons leven hebben meegemaakt en hoe deze nog steeds hun doorwerking hebben in het heden. Dit kan een heel breed scala aan ervaringen zijn die zowel in onze jeugd of in het verdere verloop van ons leven kunnen zijn gelegen en die verbonden zijn aan onze levensloop.

Uitwerking van integraal holistische massage

 •  Inzicht in de oorzaak of achtergrond van spanningen of klachten
 •  Emoties leren loslaten en een betere balans tussen denken, voelen, handelen en zijn
 •  Meer in verbinding staan met je lichaam en je gevoel
 •  Loslaten van oude pijn of lastige en traumatische ervaringen uit het verleden
 •  Bewustwording van wat er in je omgaat in het moment en daar uitdrukking aan kunnen geven
 •  Reflecteren op wie je bent, wat er in je leeft en wat je krachten en kwaliteiten zijn
 •  Bewustwording van wie je bent en hoe je in het leven staat
 •  Meer vanuit jezelf en je zielsmissie kunnen leven
 •  Jezelf en je lichaam op een dieper niveau leren kennen
 •  Vanuit je kern op een dieper niveau verbinden met het leven
 •  De innerlijke wijsheid die in je is een plek geven in je leven

Landelijke erkenning

De opleiding integraal holistische massage zoals deze door ons wordt aangeboden is landelijk erkend op HBO niveau door de KTNO, de BATC en het CAT. Hierdoor ben je als deelnemer verzekerd van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en na afronding van de opleiding is het mogelijk om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging en kunnen de behandelingen die je gaat geven worden vergoed door zorgverzekeraars. Meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraars kun je vinden op deze pagina.

 • Visie massage opleiding

  Met de opleiding integraal holistische massage bieden wij een modern en eigentijds opleidingstraject waarmee je mensen vanuit een professionele basis leert begeleiden bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest. Het opleidingsprogramma is zo vormgegeven dat de vakinhoudelijke ontwikkeling in de opleiding samengaat met de ontwikkeling van je eigen proces. Wie je bent als mens staat in de opleiding centraal. Zo leer je anderen op liefdevolle wijze begeleiden vanuit een goede verbinding met jezelf. Het is daarbij onze visie dat ieder mens over het vermogen beschikt om heel te zijn en als integraal holistisch masseur begeleid je mensen daarbij. Het groepsproces in de opleiding is daar ondersteunend bij. Je spiegelt, onderzoekt, verkent mogelijkheden en blinde vlekken waardoor je groeit en leert met en van elkaar en je gedurende de opleiding steeds verder verdiept.

  Opzet van de massage opleiding

  De massage opleiding van Positive Touch kenmerkt zich door een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Het lesprogramma van de massage opleiding is daarbij zo opgezet dat je iedere lesdag nieuwe vaardigheden worden eigen maakt. Tussen de lesdagen oefen je met medestudenten en mensen uit je eigen omgeving. Om te werken aan visievorming, casebespreking en gemeenschappelijke opdrachten werk je tijdens de opleiding ook samen met medestudenten in intervisiegroepen. In deze groepen oefen je ook aanvullend met elkaar ter verdieping en toepassing van de methodiek.

  Persoonlijke leerproces

  Het persoonlijk ontwikkelproces heeft naast het eigen maken van de methodiek een belangrijke plaats in de opleiding. We bieden je daarvoor een veilige, liefdevolle en onderzoekende omgeving. Je leert jezelf daardoor beter kennen, wordt vrijer in jezelf, onderzoekt je diepere lagen en blokkades, ook de lagen die daarin lastig voor je kunnen zijn. Deze vormen de basis van waaruit je straks mensen gaat begeleiden. Deze ontwikkeling doe je aan de hand van diverse vormen van groeps- en proceswerk die onderdeel uitmaken van het lesprogramma. Daarnaast volg je in de opleiding ook supervisie waarmee je in 1 op 1 verband ruimte geeft aan je ontwikkeling.

        Thema's die hierbij aan bod komen:

  • Bewuster worden van je eigen patronen en ontwikkelgebieden
  • Jezelf beter leren kennen en beter leren voelen
  • Je eigen reacties en mechanismen leren duiden en vrijer worden in jezelf
  • De helende kracht van jouw aanraking en aanwezigheid te ontdekken
  • Werken vanuit rust (Wei-Wu-Wei) en met je eigen adem leren verbinden
  • Gespreksvoering, luisteren, doorvragen, verbinden, liefdevol aanwezig zijn
  • Werken met de essentie van iemands wezen
  • Ontwikkeling van intuïtieve vaardigheden
  • Vanuit een goed contact met jezelf een veilige bedding voor anderen leren zijn

                                              --- --- ---

 • Programma van de massage opleiding

  De opleiding werkt met een uitgebalanceerd lesprogramma waarbij de methodiek van integraal holistische massage stap voor stap eigen wordt gemaakt. Daarbij is ook aandacht voor de onderliggende anatomie en fysiologie, psychosomatie, visievorming en het holistisch kader van waaruit de opleiding gegeven wordt.

  Het lesprogramma van het eerste jaar is als volgt:

  Fase 1 • Fundament integraal holistische massage

  •  Techniek en basisprincipes van integraal holistische massage
  •  Toepassen van de verschillende massagevormen
  •  Opbouw van de massage
  •  Lichaamshouding, adem en grounding
  •  Anatomie en fysiologie (basis)
  •  Haptonomie en kwaliteit van aanraking (contactvolle aanraking)

  Fase 2 • Werken met de bodymind

  •  Verdieping massage inhoudelijke vaardigheden
  •  Afstemming van de massage op de persoon
  •  Verbinding tussen lichaam en geest (werken vanuit de body mind connectie)
  •  Toepassing van de massage vanuit het vier lichamen model
  •  Coaching in de massage en therapeutisch begeleiden
  •  Psychosomatiek en werken met diepere lagen

  Fase 3 • Spanningsgebieden en bewustwording

  •  Coaching (vervolg) en clientbegeleiding
  •  Spanningen en klachten vanuit holistisch perspectief
  •  Begeleiden bij gevoelens en emoties
  •  Contact met innerlijke lagen, verstilling en verdieping
  •  Diepe bindweefselmassage
  •  Release technieken voor de bodymind & zelfhelend vermogen

  Fase 4 • Integratie fase & afronding eerste jaar

  •  Integratie en afstemming in de massage
  •  Energetische massage
  •  Uitbalanceren van het lichaam
  •  Theorie examen
  •  Fine-tuning van de massage
  •  Reflectie op je eigen leerproces
  •  Afronding van het eerste jaar

  Begeleidend studiemateriaal

  Om de vaardigheden eigen te maken bestaat het studiemateriaal in beide opleidingsjaren uit twee readers. In de eerste reader is de methodiek uitgewerkt en de tweede reader gaat in op de anatomie en fysiologie. Daarnaast zijn er een aantal boeken die gedurende de opleiding aan bod komen (zie boekenlijst). Tevens is er een E-learning omgeving met aanvullend studiemateriaal..

         Overzicht lesmateriaal:

  • Handboek integrale massage (methodiek en achtergrond) - (Positive Touch)
  • Reader anatomie en fysiologie voor integrale massage - (Positive Touch)
  • Prometheus anatomische atlas - algemene anatomie bewegingsapparaat (zelf aan te schaffen)
  • E-learning omgeving met aanvullende documenten, filmpjes en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces
  • Daarnaast krijg je om thuis te oefenen een uitgebreid document van iedere dag.

  Studiebelasting

  • Naast aanwezigheid tijdens de lessen vraagt deelname aan de opleiding een studiebelasting van 5 tot 8 uur per week. Deze tijd is nodig om te oefenen, te werken aan huiswerkopdrachten, reflectie en het bestuderen van de theorie.

  Diplomering en beroepsvereniging

  • Na afronding van de opleiding ontvang je het HBO erkend diploma tot integraal holistisch massagetherapeut.
  • Met dit diploma is registratie mogelijk bij de BATC (belangen associatie therapeut en consument) en het CAT (collectief alternatief therapeuten).

  In het tweede jaar van de opleiding wordt ingegaan op de mogelijkheden tot aansluiting bij een beroepsvereniging en het opzetten van een eigen praktijk.


  • Massagevormen

   Om een integraal holistische massage vorm te geven worden massagevormen toegepast uit oosterse en westerse stromingen van massage. Deze vormen met elkaar een breed pallet aan mogelijkheden waarmee de massage kan worden afgestemd op de cliënt. Sommige van deze technieken worden zacht en omvattend gegeven en nodigen uit contact te maken met het lichaam (en daarmee met de bodymind). Ander zijn juist meer dynamisch en schuddend of werken meer de diepte in waarmee ruimte wordt gegeven om los te laten en te luisteren naar wat er in de diepere lagen van het lichaam aanwezig is.

   In de opleiding is er veel aandacht voor het toepassen van de technieken. Niet alleen voor de afzonderlijke toepassing maar ook om daarbij vanuit een goede houding en grounding te werken waardoor meer diepte in de massage kan ontstaan en de massage optimaal kan worden afgestemd op de persoon die wordt gemasseerd of de vraagstelling van de cliënt.

   Massagevormen integraal holistische massage:

   Klassieke massage
   Klassieke massage is een van de basis massagevormen / technieken voor het geven van een integraal holistische massage. Deze massagevorm bestaat uit een ruime reeks van  verschillende technieken die zowel gericht zijn op het lichaam als geheel als op specifieke plaatsen. Hierbij worden verschillende handsettingen toegepast met zowel handen, vingers als duimen waarmee zowel omvattend als heel gericht kan worden gewerkt. Deze massagevorm draagt ertoe bij dat, spieren, weefsels en gewrichten weer kunnen ontspannen en contact kan worden gemaakt met het lichaam en gevoel.

   Dynamische massage en holistic pulsing
   Dynamische massage en holistic pulsing vormen een brede variatie ritmische en bewegende technieken waarbij het lichaam ritmisch in beweging wordt gebracht. Het onderzoekende aspect van deze technieken bestaat eruit dat mentale spanningen die zich met het lichaam kunnen verweven kunnen worden losgelaten en doorvoeld. Hiermee kan tot in de diepste lagen worden ervaren wat de signalen zijn die het lichaam geeft. Met holistic pulsing kan tevens worden ervaren wat de oorzaak is waarom de doorstroming in het lichaam geblokkeerd is geraakt en hoe deze blokkades weer kunnen worden losgelaten.

   Yoga massage & strekkingen
   Yoga massage en strekkingen zijn een (meer) intensievere vorm van massage die mensen laten voelen waar verkrampingen in hun lichaam aanwezig zijn. Strekkingen van ledematen maar ook van delen van het bekkengebied en van de rug in wisselende vormen dragen ertoe bij dat iemand kan voelen en ervaren waar ingehouden wordt en waar de levensenergie stagneert. Thema’s als waar kan ik meer loslaten, waar kan ik meer stromen en in verbinding zijn kunnen hiermee worden uitgewerkt.

   Diepe bindweefselmassage
   Met bindweefselmassage wordt in de bindweefsels (myofascia) van het lichaam gewerkt. Dit zijn de weefsels waarin de chronische spanningen van de bodymind worden vastgezet. Hiermee biedt deze vorm van massage de ruimte voor het verwerken van mentale en emotionele lagen. Met deze techniek wordt met knokkels, onderarm en soms de punt van de elleboog op gespannen delen van het lichaam gewerkt. Hiermee kan ook worden gewerkt met oude spanningen en trauma die nog in het lichaam aanwezig zijn. Loslaten van oude blokkades en pijn en weer mogen voelen wat er in je speelt staat bij deze techniek centraal.

   Energetische massage
   Energetische massage is een massage waarmee met het energetische deel van het lichaam wordt gewerkt. De aanraking is zacht en subtiel waardoor iemand in de stilte die daarbij ontstaat het contact met het innerlijk weer kan voelen en kan reflecteren op wie hij van binnen is. Thema’s als zingeving, eigenwaarde, omarmen en vertrouwen kunnen hiermee worden uitgewerkt.

   Ondersteunende werkvormen

   Om een integraal holistische massage te geven worden de bovenstaande massagevormen soms afzonderlijk en soms juist in combinatie met elkaar gegeven. Om tot een goede therapeutische en holistische afstemming te komen met de ontvanger wordt de massage in combinatie met een aantal ondersteunende werkvormen toegepast.

   Haptonomie
   Haptonomie is de kunst van het bewust aanraken en tevens de kunst van het bewust waarnemen waardoor je vanuit verbinding en aanwezigheid met de cliënt samen kunt werken.

   Coaching
   Coaching is het begeleiden van de cliënt tijdens het proces. Door middel van coaching geef je de cliënt aanwijzingen over wat de cliënt onder andere met het richten van de aandacht, de adem kan doen.

   Zijnsoriëntatie
   Zijnsoriëntatie is een reflectieve manier van aanwezig zijn die bijdraagt om innerlijk waar te nemen en zijn met wat is. Hierdoor ontstaat ruimte voor ervaren, doorvoelen, reflecteren en daarmee voor verdieping van het bewustwordingsproces.

   Tevens wordt aandacht besteed aan onderdelen als intuïtieve vaardigheden, gespreksvoering, persoonlijke ontwikkeling, verschillende therapeutische begeleidingsvormen als focussing, regressie en voice dialoque.

  • Informatie massage opleiding

   Aantal deelnemers
   Het aantal deelnemers per opleidingsgroep bedraagt minimaal 12 en maximaal 16 personen.

   Opleidingsdata

   Woensdagprogramma • najaar 2024:
   Startdatum: 30 okotber. Vervolgdata: 13 en 27 nov, 11 dec, 8 en 22 jan, 5 en 26 febr, 12 en 26 mrt, 9 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25 juni (nog meerdere plaatsen vrij)

   Vrijdagprogramma • najaar 2024
   Startdatum: 1 novemeber. Vervolgdata: 15, 29 nov, 13 dec, 10 en 24 jan, 7 en 28 febr, 14 en 28 mrt, 11 april, 2, 16 en 30 mei, 13 en 27 juni (nog meerdere plaatsen vrij)

   Weekendprogramma • voorjaar 2025
   Startdatum: 15 en 16 maart. Vervolgdata: 12 en 13 april, 10 en 11 mei, 7 en 8 juni, 12 en 13 juli, 30 en 31 aug, 27 en 28 sept, 31 okt, 1 nov. (nog meerdere plaatsen vrij)

   Lestijden
   De lestijden zijn dagelijks van 09:30 tot 17:00 uur.

   Opleidingskosten
   De opleidingskosten voor het eerste jaar bedraagt 2.450 euro. Dit bedrag is inclusief opleidingsmateriaal, readers, toegang tot online-studieomgeving en twee supervisies per opleidingsjaar. Bij aanmelding voldoe je een aanbetaling van 200 euro. Het resterende bedrag wordt bij aanvang van de opleiding betaald.

   Informatie avond
   Heb je interesse om aan de opleiding deel te nemen? Dan nodigen we je van harte uit voor een bezoek aan onze informatieavond. Kijk hier voor meer informatie over deze avond en aanmelding.

    


   • Hoe is de verhouding tussen theorie en praktijk in de massage opleiding

    Theorie en praktijk vullen elkaar in de opleiding aan. Het zijn verlengstukken van elkaar. De praktijk is daarbij het belangrijkste. Het gaat om het oefenen, het inzicht en de ervaring. Om hier een goed beeld van te vormen is er in de massage opleiding ook veel aandacht voor de onderliggende theorie waardoor je een goed beeld vormt van de mogelijkheden die er zijn om de massage vanuit een holistische visie vorm te geven. Naast het bestuderen van de theorie en het bespreken van deze tijdens de les werk je tijdens de opleiding ook in intervisiegroepen waarin je met elkaar kunt verdiepen in zowel het praktijkgedeelte van de opleiding als de theorie die aan de methodiek van integraal holistische massage ten grondslag ligt en je vanuit een breed kader met mensen leert werken.

   • Welke massagevormen komen er in de massage opleiding aan bod

    In de opleiding word gewerkt met een brede reeks aan technieken die zowel afkomstig zijn uit oosterse als westerse stromingen van massage. Dit zijn zowel zachte als verdiepende strijkingen die worden gecombineerd met ritmische schudden en holistisch pulsen, strekkingen, diepe bindweefselmassage en zachte en stillen aanraking, ook wel energetische massage genoemd. In de opleiding leer je hoe deze worden afgestemd op de cliënt en de hulpvraag die daarbij van toepassing is. Ieder lichaam is immers anders. Omdat de massage vanuit bewustwording wordt gegeven wordt daarbij in de opleiding vanuit een vierlichamen model gewerkt van fysiek, mentaal, emotionele en spirituele aspecten en de massage wordt daarop afgestemd. Om daarbij te begeleiden komen er in de massage opleiding naast de massage inhoudelijke vaardigheden ook procesbegeleidende en haptonomische vaardigheden aan bod waarmee je in staat bent met het innerlijke proces van de cliënt te werken en er een interactief samenspel in de massage kan ontstaan.

   • Op welke dagen kan ik de massage opleiding volgen

    Dat hangt er een beetje vanaf wanneer je met de opleiding wilt starten maar in principe wordt de opleiding op alle dagen in de week gegeven. Het is daarbij zowel mogelijk om deel te nemen aan door de weekse groepen of aan een weekendgroep. Als je de opleiding wilt volgen in de door de weekse variant dan heb je eens per twee weken les en in de weekendvariant is er steeds maandelijks een heel weekend les. Zo kunnen we aan ieders individuele lesbehoefte tegemoet komen. In het kopje data & info van deze tabbladen kun je lezen welke groepen er actief gepland staan. Wil je graag op een andere datum deelnemen dan kun je ons daarover een mail sturen.

   “Twee jaar na het afronden van 2 geweldige en bijzonder leerzame jaren bij Positive Touch, schrijf ik deze review. Dankzij de mooie en open begeleiding heb ik enorm veel geleerd. Renate en Iljitsj zijn zo goed in de begeleiding om het lichaam beter te leren begrijpen. Zowel therapeutisch als in de massage technieken, en daarbij met volle aandacht in het moment zijn. De readers en de thema's die we per dag hebben behandeld lees ik nog steeds. Zoveel waardevolle informatie die helpen om de cliënten zo gericht mogelijk te helpen. Het is een opleiding die m'n carrière heeft veranderd. Ik heb m'n passie gevonden en ik blijf doorleren en doorgeven aan m'n cliënten in mijn goed lopende praktijk. Hartelijk dank Renate en Iljitsj! Warme groet Nicole”

            
    

   “Een aantal jaren geleden ben ik de opleiding tot integraal holistisch massagetherapeut tegengekomen via Facebook. Inmiddels heb ik de tweejarige massageopleiding en een online coaching opleiding afgerond bij Positive Touch. Voor mij zijn deze opleidingen van grote waarde geweest in mijn eigen ontwikkeling. En ze geven me nu ook de mogelijkheid op mijn eigen wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen die hierin geïnteresseerd zijn. De eigen, integere, gepassioneerde, en in mijn beleving zeer kundige en nauwkeurige begeleiding van onze docenten heb ik als bijzonder waardevol ervaren. Door de manier waarop kennis wordt aangedragen en geoefend heb ik me gedurende de hele opleiding gedreven en enthousiast gevoeld. Ook de interactie met onze lesgroep en de opzet van samen leren heb ik als waardevol, veilig en fijn ervaren. Met behulp van de niet oordelende bejegening van de docenten heb ik veel geleerd over patronen, waarmee ik mezelf de ruimte ontnam om het leven in alle volheid te kunnen omarmen. In deze heeft de keuze om deze opleiding te gaan doen en me daartoe te committeren me meer gebracht als ik ooit had kunnen bedenken. Dat is in mijn beleving ook de grote kracht van integraal holistische massage, dat je je meer bewust kan worden van de signalen van je lijf in interactie met je omgeving en wat die signalen voor jou betekenen, te zeggen hebben. Dit kan helpen om tot eigen oplossingen te komen, die echt voor je werken. Dankbaar dat ik dit heb mogen leren en bijzonder fijn om als therapeut weer door te kunnen geven! ”

            
    

   “"Wat ik echt geweldig aan deze opleiding vindt is dat je gelijk vanaf het begin al zoveel mogelijkheden krijgt om de massage vorm te geven. De lessen zijn heel helder en duidelijk opgezet. De coaching, de procesbegeleiding en de massage inhoudelijke vaardigheden. Alles komt bij deze methodiek bij elkaar samen en ook tijdens het ontvangen ervaar je wat de uitwerking van de massage is en hoe alles in het lichaam met elkaar samenhangt. Ik ben nu achte lesdagen met deze opleiding bezig en kan niet anders doen dan deze opleiding aan iedereen aan te bevelen. Binnen een inspirerende omgeving leer je, ondersteund door gemotiveerde docenten een prachtig vak! ”

            
    

   “Positive Touch is een hele mooie school. Ik ben heel blij dat ik hier de opleiding ben gaan doen. En sinds ik de opleiding volg kom ik er steeds meer achter wie ik ben. Ieder weekend is er weer sprake van groei. Het is een prachtig proces waarbij we steeds weer nieuwe dingen leren en ook stappen zetten in ons eigen proces. De opleiding zit ook heel goed in elkaar en je leert een prachtige methodiek om anderen te helpen waarbij je door de docenten heel goed wordt begeleid om de lesstof die in de opleiding wordt aangeboden eigen te maken. ”

            
    

   “Het eerste jaar van de opleiding integraal holistische massage heeft mij al heel veel over het lichaam, emoties, de mind en spirit geleerd. Inmiddels ben ik bezig met het tweede jaar. Wauw. Wat een prachtige, intense, liefdevolle en vooral rake manier om naar binnen te gaan. Renate en Iljitsj zijn de beste begeleiders en docenten die je hierbij als student maar kan wensen. Hun kennis, afstemming en aanraking zijn uniek. Als mens en als masseur had ik me geen mooier pad kunnen wensen dan het pad dat ik bewandel bij Positive Touch. Ik kan de opleiding aan iedereen aanbevelen.”

            
    

   “De opleiding tot integraal masseur van Positive Touch heeft mijn verwachtingen overtroffen. De lesstof is veelzijdig en goed onderbouwd met veel persoonlijke aandacht. Bovendien is er ook aandacht voor het opzetten van je eigen praktijk wat me enorm bij de opstart geholpen heeft. Renate en Iljitsj zijn twee gepassioneerde massagetherapeuten die zeer veel kennis van zaken hebben met veel inzicht in het menselijke proces en willen dit graag met je willen delen. In de lessen is veel aandacht voor theorie en praktijk, zelfstudie en evaluatie wat het geheel tot een complete opleiding maakt. ”

            
    

   “De opleiding tot integraal masseur is een prachtige manier om goed te leren masseren, maar bovenal ook te leren voelen en contact te maken met je eigen lijf. De quote op mijn folder 'als je lichaam en geest elkaar ontmoeten dan gaat er een wereld voor je open' spreekt voor mij boekdelen. Mooi dat ik het mee heb mogen maken. Ik kijk uit naar het vervolg in het holistisch jaar. Bedankt Iljitsj en Renate en de rest van de jaargroep!”

            
    

   “Al enige jaren was ik werkzaam als haptotherapeut en op zoek naar iets nieuws. Toen kwam ik in contact met Positive Touch en heb na een bezoek aan de informatie avond besloten aan de opleiding deel te nemen. Het is een zeer waardevol proces voor me geweest en aanvullend aan de haptotherapie, waarbij ik veel nieuwe dingen heb geleerd op het gebied van aanraking en coaching, waarbij ik nu in staat ben om cliënten vanuit een heel andere benadering te begeleiden. Met name het stuk zelfonderzoek via de ingang van het lichaam heeft mij veel verdieping gebracht in mijn merk.”

            
    

   “Met veel plezier en enthousiasme vertrok ik afgelopen jaar een weekend per maand naar Brummen om de mooie, diepgaande, stille en variërende technieken te leren van het eerste jaar integrale lichaamsmassage; bijzonder wat deze scala aan technieken bij de mens kunnen losmaken. Dit natuurlijk ook zelf ervaren tijdens de lessen, heel waardevol en verhelderend. De lessen van Renate en Iljitsj zijn waardevol, vol passie en enthousiasme en betrokken met de leerlingen (óók na afronding van de opleiding kun je contact blijven houden wanneer je vragen hebt of ondersteuning. Mijn cliënten zijn meer dan tevreden en erg onder de indruk van het effect van deze manier van werken.”

            
    

   “De opleiding integraal holistische massage bij Positive Touch is een zeer inspirerende opleiding in een hele mooie leeromgeving waarbij veel aandacht voor je ontwikkeling is. Door de deskundigheid en begeleiding van Renate en Iljitsj wordt je uitgenodigd om als masseur én mens te groeien. Hierdoor wordt je in staat gesteld om vanuit de holistische visie je kwaliteiten te verdiepen als masseur. Dat merkt ik nog iedere dag in mijn praktijk in Zevenaar waar ik dankbaar en en met veel voldoening met mensen werk aan bewustwording en herstel. Een echte aanrader dus!”

            
    

   “Deze opleiding integrale massage is echt een aanrader! Elke vrijdag ging ik weer met veel plezier naar Brummen en ging ik steeds weer vol energie naar huis. In de opleiding staan niet alleen de mooie massagetechnieken centraal, maar ook je persoonlijke ontwikkeling. Dit is echt een opleiding waarbij aandacht voor de mens als geheel voorop staat en aandacht voor wie jij bent. De twee docenten Renate en Iljitsj zijn zeer kundig en inspirerend en zetten een warme en veilige sfeer neer, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke groei. ”

            
    

   “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkelt je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In de opleiding heb ik geleerd om op een contactvolle manier te masseren, waarbij niet alleen de fysieke laag van het lichaam geraakt wordt, maar ook de andere aspecten, die een deel zijn van een mens in zijn geheel (emoties, gedachten en spiritualiteit). Renate en Iljitsj zijn gedreven docenten met veel passie voor hun vak en opleiding. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om je jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je uit om een steeds betere masseur te worden en laten je voelen, waartoe je in staat bent. De opleiding was daarmee een ware verrijking!”

            
    

   “Met veel plezier kijk ik terug naar de periode waarin ik bij Positive Touch tot integraal masseur ben opgeleid. De opleiding is goed en compact opgezet. Je krijgt zowel ruime praktische als theoretische kennis aangeboden om aan de slag te gaan en om je eigen massage praktijk te beginnen. Ik heb Renate en Iljitsj als bijzonder toegankelijke, bekwame en gedreven docenten leren kennen, die hun kennis, kunde en ervaring graag met hun studenten en cursisten delen. Aan eenieder, die interesse heeft om een gedegen, praktijkgerichte massage opleiding te gaan volgen en zich in de holistische benadering van de mens wil ontwikkelen, raad ik deze opleiding van harte aan!”

            
    

   “Nog elke dag ben ik dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd. Dankbaar aan twee mooie mensen, Renate en Iljitsj, die mij de kunst van het masseren hebben geleerd! ”

            
    

   “Ik ben heel erg dankbaar dat ik bij jullie de opleiding heb gevolgd. Voel me zelf een rijker mens met veel ervaringen waarmee ik een prachtige manier van masseren eigen heb gemaakt. Heel erg dank daar voor. ”

            
    

   “Een echt aanrader om deze opleiding te volgen! Je leert vanuit een goede en solide basis te werken, waarbij de mens centraal staat. Massagetechnieken en intuïtie worden met elkaar gecombineerd. Erg veel geleerd en met veel plezier elke vrijdag naar school geweest. Bedankt!”

            
    

   “Renate en lljitsj zijn twee prachtige en krachtige coaches en docenten die een inspiratie zijn voor velen die een opleiding hebben mogen genieten bij Positive Touch. Door mensen de ruimte te geven om hun eigen groei te mogen ontwikkelen, geven ze een hele andere dimensie aan lesgeven. Enthousiast en belangstellend naar iedereen. Zeker de moeite waard om bij deze twee prachtige mensen de opleiding te gaan doen.”

            
    

   “Ik had nooit gedacht dat een opleiding doen zo leuk zou kunnen zijn en zoveel in beweging zou kunnen zetten en ik loop al heel wat jaren mee. Met dank aan Iljitsj en Renate is leren weer leuk!! Het mooie is dat je niet 'alleen maar' leert masseren. Integrale massage is meer dan alleen dat. Inzicht over hoe lichaam en geest in balans worden gebracht en ook wat je over jezelf leert om integrale massage op een voor de ontvanger afgestemde en prettige manier te doen. Hoe mooi is dat!”

            
    

   “Positive touch: de opleiding integrale massage heeft een diepe indruk op me achtergelaten. Daarbij leer je heel veel in een relatief korte tijd. Iljitsj en Renate vormen daarbij een gouden duo die de opleiding vorm geeft en doorgeeft. Ik kan de opleiding dan ook van harte aanbevelen! ”

            
    

   “Door integrale massage heb ik de stap kunnen nemen om vanuit mijn hart met mensen te gaan werken, iets wat ik al lang wilde. De opleiding is heel compleet. Eigenlijk is het ongelooflijk wat je in zo'n korte tijd leert. Het zit allemaal erg goed in elkaar. ”

            
    

   “De opleiding integrale massage is de leukste opleiding die ik ooit gedaan heb! Je leert zoveel mooie dingen en de mensen zijn zo dankbaar nadat ze van de tafel komen. Ik had nooit verwacht zoveel te leren. Ik ben er echt heel enthousiast en kan iedereen van harte aanbevelen om deze opleiding te doen! ”

            
    

   “Ik heb de opleiding Integrale massage als een prachtig proces beleefd. Het is een krachtige en diepgaande massage die je leert en je wordt daarbij op en heel persoonlijke manier begeleid. Hier heb ik leren werken vanuit mijn eigen kracht. Ik ben heel dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd en dat Iljitsj en Renate de opleiding met zoveel bezieling geven. ”