Volg ons ook online:

Algemene voorwaarden


Deel 1 - Algemene voorwaarden beroepsopleiding tot integraal en holistisch masseur

Toelating

1.   Voor de opleiding tot integraal holistisch masseur wordt HBO werk- en denkniveau gevraagd. Deelnemer heeft daarbij een minimum leeftijd van 23 jaar.
2.   Voor deelname aan de opleiding vindt altijd persoonlijk contact plaats met de school. Bij voorkeur door bezoek aan een informatieavond.
3.   Positive Touch kan deelname weigeren op basis van gezondheid of wanneer anderszins niet passend wordt geacht.
4.   Deelname aan de opleiding vraagt een tijdsbelasting van gemiddeld 8 uur per week.

Inschrijving

1.   Inschrijving voor de opleiding wordt gedaan via het aanmeldformulier op www.positivetouch.nl/inschrijven-opleiding
2.   Na inschrijving ontvangt deelnemer per mail een bevestiging waarin wordt aangegeven dat deelnemer heeft aangemeld.
3.   Bij aanmelding ontvangt deelnemer een gezondheidsverklaring, deze wordt binnen twee weken na aanmelding compleet ingevuld via mail aan de
      school geretourneerd. Deelnemer informeert de school hierin over gezondheid en persoonlijk functioneren die voor deelname van belang zijn. Hierbij
      is te denken aan ziekte, (herstel van) burn-out, gebruik van medicatie die van belang voor de opleiding kunnen zijn, zwangerschap, of aspecten van
      psychisch en emotioneel functioneren die van invloed op het functioneren binnen de opleiding zijn. Bij twijfel wordt voorafgaand aan de opleiding altijd
      overleg gevoerd.
3.   Na aanmelding heeft deelnemer een bedenktijd van twee weken. Bij annulering binnen deze periode worden reeds betaalde bedragen zonder aanvullende kosten terugbetaald.
4.   Na verstrijken van bovenstaande termijn is deelnemer een studieovereenkomst aangegaan en wordt door deelnemer 200 euro inschrijfgeld voldaan.

Studiekosten en betaling

1.   De studiekosten voor de opleiding zoals deze gelden bij inschrijving zijn leidend. Tussentijdse prijswijzigingen worden niet bij deelnemer in rekening gebracht.
2.   Deelnameprijs voor het tweede jaar wordt op basis van het jaarlijkse inflatie/indexatie cijfer aangepast.
3.   De totale studiekosten bestaan uit een aanbetaling van 200 euro en betaling van het resterende bedrag in twee termijnen.
4.   De eerst termijn wordt vier weken voor aanvang van de opleiding voldaan. De tweede termijn halverwege de opleiding.
5.   Indien een bedrijf of instelling de kosten van deelnemer op zich neemt wordt het gehele bedrag van de opleiding vier
      weken voor aanvang van de opleiding voldaan.
6.   Het studiegeld omvat lessen, readers, supervisies en examens.
7.   Student is zelf verantwoordelijk voor aanschaf van benodigdheden als massagetafel, handdoeken en boeken zoals deze
      op de website of aanmeldingsmail staan vermeld.
8.   Bij niet nakomen van de betalingsvoorwaarden kan de deelnemer deelname aan de opleiding worden ontzegd.
9.   Betaling van op dat moment nog openstaande termijnen blijft onverkort van kracht.
10. In uitzonderingsgevallen kan er een aangepaste betalingsregeling worden overeengekomen. Deze vindt plaats na
      wederzijdse instemming en schriftelijk bevestiging. Hiervoor kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Deelname

1.   Positive Touch streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van haar opleidingen, cursussen en trainingen. Hierdoor verzekert de deelnemer zich van kwalitatief hoogwaardig      
      beroepsonderwijs.
2.   Deelnemer wordt tijdens het opleidingsproces door Positive Touch zo goed mogelijk ondersteund bij zijn of haar ontwikkeling.
3.   Deelnemer realiseert zich deel te nemen aan een twee jarige beroepsopleiding en wordt geacht deze aaneensluitend (zonder tussenonderbreking) af te ronden.
4.   Wanneer deelnemer niet deel kan nemen aan een lesdag wordt de schoolleiding hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
5.   Mocht één van de lessen door overmacht niet door kunnen gaan dan wordt deelnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Door de schoolleiding wordt een passend
      inhaalmoment gepland. Indien deelnemer hierbij niet aanwezig kan zijn neemt deelnemer de lesstof door met een medestudent.
6.   Voor de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht. Eindexamen kan alleen gedaan worden wanneer 85% van de lessen zijn gevolgd. Wanneer deze norm niet wordt gehaald worden met de
      student aanvullende afspraken gemaakt over hoe de gemiste lesstof in te halen en aan welke eisen daarbij moet worden voldaan.
7.   Na afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een door de CAT/BATC/KTNO erkend diploma. Hiermee kan door deelnemer worden aangesloten bij een beroepsvereniging.
8.   Door deelnemer verstrekte gegevens worden door Positive Touch strikt vertrouwelijk in behandeling genomen en niet aan derden verstrekt. Zie hiervoor ons privacy statement.
9.   Deelnemer gaat vertrouwelijk met gegevens van medestudenten en van Positive Touch.

Annulering opleidingen, cursussen en trainingen

1.   Wanneer deelnemer (na in achtneming van twee weken bedenktijd) besluit niet aan de opleiding deel te nemen betaald deelnemer wanneer dit plaatsvindt binnen een tijdsbestek van twee 
      weken voor aanvangsdatum opleiding een bedrag van 30% van de opleidingkosten voor het betreffende jaar.
2.   Bovenstaande regeling is ook van toepassing op de verschillende jaren in geval van meerjarig onderwijs (opleiding Integraal holistische massage).
3.   Mocht er sprake zijn van niet kunnen deelnemen veroorzaakt door ziekte zal reeds betaald studiegeld worden terugbetaald. Hiervoor kan door de schoolleiding een doktersverklaring
      worden gevraagd.
4.   Annulering is alleen geldig wanneer dit schriftelijk of elektronisch wordt gedaan.

Tussentijdse beëindiging

1.   Indien student in een lopend opleidingsjaar tussentijds besluit te stoppen, worden de nog openstaande termijnen voor het betreffende studiejaar alsnog voldaan aan de school.
2.   Dit nog openstaande bedrag wordt binnen twee weken na voortijdige beeïndiging van de opleiding voldaan aan de school.
3.   In geval van overmacht kan restitutie plaats vinden voor een deel van het lesgeld waarvoor nog geen lessen zijn gevolgd. In geval van ziekte kan hierbij door Positive Touch een
      doktersverklaring worden gevraagd.
3.   Bij ongepast gedrag of het (herhaaldelijk) niet opvolgen van instructies die door Positive Touch worden gegeven, wordt deelnemer uitgenodigd voor een gesprek, op basis hiervan kan
      deelnemer van deelname aan de opleiding worden uitgesloten. Bij stopzetting van de opleidingsovereenkomst blijft door deelnemer het gehele opleidingsgeld verschuldigd.

Herinstroom

1.   Besluit deelnemer door overmacht voortijdig (bijvoorbeeld ziekte of omstandigheden van gelijke oorsprong) met een opleidingsjaar te stoppen om deze op een later tijdstip voort te
      zetten dan blijft deelnemer het gehele opleidingsbedrag verschuldigd ten tijde van de beëindiging.
2.   Deelnemer kan binnen een tijdsbestek van 16 maanden na tussentijds beëindigen de opleiding voortzetten in een groep waarin nog een vrije plaats beschikbaar is. Na deze periode is
      herinstroom niet meer mogelijk.
3.   Wil deelnemer verzekerd zijn van een deelnameplaats dan wordt 50% van het dan geldende opleidingsbedrag in rekening gebracht.
4.   Tussentijdse prijsstijgingen worden aan de student aanvullend in rekening gebracht en voorafgaand aan herinstroom aan de school voldaan.

Klachtenprocedure

1.   In geval van een klacht kan deelnemer zich wenden tot de docent of directie van de school. Indien klacht hiermee niet wordt opgelost kan door deelnemer op schriftelijke wijze formeel een
      klacht worden ingediend.
2.   Een klacht zal strik vertrouwelijk in behandeling worden genomen.
3.   Binnen een tijdsbestek van twee weken ontvangt student hierover een schriftelijk antwoord.
4.   Wanneer de klacht niet samen kan worden opgelost, kan deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van de BATC (de branchevereniging waarbij Positive Touch aangesloten is).
5.   Het advies van de BATC wordt daarbij als bindend worden aangenomen.
6.   Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en door ons bewaard in onze beveiligde omgeving voor een periode van vijf jaar, zoals door de wet aangegeven.

Intellectueel eigendom

1.   Het aangeboden studiemateriaal die door de student tijdens de opleiding eigen wordt gemaakt is en blijft intellectueel eigendom van Positive Touch.
2.   Hieruit vloeit voort dat de student materiaal als readers, documenten en DVD materiaal alleen kan toepassen voor eigen gebruik en dat betreffend studie materiaal niet aan derden kan
      worden verstrekt.
3.   Student realiseert zich dat de methodiek van Integraal holistische massage is ontwikkeld door Positive Touch en dat de in de opleiding aangereikte methodiek en bijhorende lesmateriaal
      alleen kan worden gebruikt voor het geven van massages en onder geen enkele voorwaarde voor het zelfstandig geven van les in massage.

De algemene voorwaarden van Positive Touch zijn op 2 september 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem en worden bij inschrijving via de mail aan deelnemer toegezonden nadat deelnemer bij aanmelding heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.


Deel 2 - Aanvullende voorwaarden cursussen, studiedagen, trainingen

1.  Deelnemer meld zich via de website aan voor betreffende cursus, studiedag of training en ontvangt hiervoor een bevestiging via de mail inclusief factuur waarop betaal termijnen zijn vermeld.
2.  Na aanmelding heeft deelnemer een bedenktijd van twee weken. Na deze twee weken is deelname definitief en wordt inschrijfgeld voor de betreffende cursus, training of studiedag voldaan.
3.  Bij twijfel over deelname neemt deelnemer contact op met de organisatie en wordt de situatie besproken.
4.  Annulering is mogelijk tot twee weken voor deelname. Voor deze periode van twee weken ontvangt deelnemer betaalde cursusgeld terug. Hierbij wordt een bedrag van 50 euro aan
     administratiekosten in rekening gebracht.
5.  Bij annulering binnen twee weken ontvangt deelnemer 50% van het cursusgeld retour.
6.  Met wederzijdse (schriftelijke) overeenstemming kan anders worden besloten.

Deel 3 - Algemene voorwaarden Praktijk Positive Touch

Algemeen

Positive Touch houdt praktijk in Integraal Holistische Massagetherapie en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 9201343. We zijn geregistreerd onder therapeut-level 3.

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst bestaat uit een sessie of meerdere sessies.
2. De sessieduur bedraagt altijd 90 minuten.
3. Therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en in overleg met de cliënt uitvoeren.
4. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie tijdig aan de behandelaar/therapeut wordt medegedeeld. Dit
    betreft zaken als al dan niet tijdig aanwezig kunnen zijn, contra-indicaties, complicaties en mogelijke veranderingen die zich voordoen tijdens het behandeltraject.
5. De behandelaar/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Geheimhouding

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de sessie(s) en die tijdens de sessie wordt uitgewisseld.

3. Betaling

1. De kosten van een sessie bedragen 90 euro. Na de sessie is betaling mogelijk per pin of contant. Cliënt ontvangt een factuur met daarop het sessiebedrag. Het tarief is inclusief BTW.
2. De praktijk is aangesloten bij het CAT (Collectief Alternatief Therapeuten). Bij een aanvullende zorgverzekering kunnen de kosten door de cliënt bij de zorgverzekering worden gedeclareerd.
3. Hier kan worden bekeken of de behandeling vergoedbaar is door de zorgverzekeraar: vergoedingsmogelijkheid. De prestatiecode waaronder wordt gewerkt is: 24513 - dit valt  onder 24-
    alternatieve zorg.

4. Annulering

1.  Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
2.  Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
     ·  Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
     ·  Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

5. Klachten

1. De praktijk van Positive Touch is aangesloten bij de geschilleninstantie GAT (Geschillen Alternatief Therapeuten) en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
    (WKKGZ).
2. Mochten er klachten zijn, dan is cliënt gehouden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk
    te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
3. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het GAT via info@gatgeschillen.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden
    en eventueel verdere procedure.  

6. Aansprakelijkheid

1.  Therapeut streeft een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau na, waarbij er sprake is van een inspanningsverplichting.
2.  De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot het bedrag dat in rekening is
     gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
3.  De aansprakelijkheid van de therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt |
     uitbetaald.
4.  De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.