Aanmelden voor Cursussen, Opleiding of Trainingen

1. Deelname aan een cursus, opleiding of training (hierna te noemen activiteit) wordt altijd gedaan via het aanmeld formulier van de website.
2. Je krijgt per mail bevestiging dat je verzekerd bent van deelname en dat je plek is gereserveerd.
3. Na aanmelding wordt deelnamegeld voor een cursus of de aanbetaling voor een opleiding of training binnen twee weken na inschrijving voldaan op het rekeningnummer van Positive Touch.
3. De overige termijnen voor een opleiding of training worden door de deelnemer volgens de overeengekomen termijnen bij aanmelding tijdig overgemaakt aan Positive Touch.
4. Deelnemer komt door inschrijving overeen tijdig en volledig te betalen.
5. Bij niet nakomen van de betalingsvoorwaarden kan deelnemer van het volgen van de opleiding worden uitgesloten. Betaling van dan nog openstaande termijnen blijft conform deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
6. In uitzonderingsgevallen kan er een betalingsregeling worden overeengekomen. Deze kan alleen plaats vinden na wederzijdse instemming en schriftelijk bevestiging.

Deelname

1. Positive Touch streeft de hoogst mogelijke kwaliteit van al haar cursussen, opleidingen en trainingen na.
2. Deelnemer/student wordt door onze organisatie zo goed mogelijk ondersteunt in zijn of haar ontwikkeling.
3. Student is verantwoordelijk voor het informeren van docenten over relevante zaken m.b.t. lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid en blokkades. Ook bij twijfel neemt student contact met de docenten op.  
4. Deelnemer krijgt een certificaat of diploma wanneer ten minste 85% van de lessen zijn gevolgd.
5. Bij niet volgen van de lessen ben je als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste stof.
6. Na afronding van de opleiding met goed resultaat ontvangt de deelnemer een door de BATC/KTNO erkend diploma. Dit is bewijs dat de deelnemer de opleiding met goed resultaat heeft afgerond en de geleerde vaardigheden in praktijk kan brengen.
7. Mocht één van de lessen (bijvoorbeeld door weersomstandigheden of afwezigheid van de docenten geen doorgang kunnen vinden (overmacht) dan wordt de student hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld en wordt door Positive Touch altijd een passend inhaalmoment gepland. Kan student hierbij niet aanwezig zijn dan neemt de student met medestudenten de behandelde lesstof door. Individuele inhaallessen zijn niet mogelijk.

Annulering

1. Bij annulering  tot 1 maand voor aanvang van een opleiding/cursus/training ontvangt deelnemer 100 procent van het reeds betaalde bedrag terug. Tot twee weken voor aanvang 50 procent en binnen twee weken voor aanvang vindt geen restitutie meer plaats.
2. Per annulering wordt door Positive Touch altijd 50 euro administratiekosten in rekening gebracht.
3. Op aanbetalingen vindt geen restitutie plaats.
4. Bij aanmelding binnen een maand voor aanvang van een activiteit kan de aanmelding altijd tot 8 dagen na aanmelding geheel kosteloos worden geannuleerd.

Tussentijdse beëindiging

1.Bij tussentijdse beëindiging aan een activiteit blijft deelnemer het volledige opleidingsgeld verschuldigd aan Positive Touch.
2. Deelnemer kan binnen een tijdsbestek van twee jaar na tussentijds beëindigen de opleiding kosteloos voortzetten in een groep waar nog een vrije plaats beschikbaar is.
3. Wil deelnemer zich verzekeren van een plaats dan wordt 50% van de dan geldende opleidingsprijs in rekening gebracht.
4. Bij herhaald niet opvolgen van instructies die door Positive Touch gegeven worden kan deelnemer van deelname worden uitgesloten. De student zal hiervan mondeling op de hoogte worden gesteld waarna afspraken worden gemaakt waarvan student schriftelijk op de hoogte zal worden gesteld. Ook dan blijft deelnemer het gehele opleidingsgeld verschuldigd.
5. Mochten er om wat voor reden dan ook een misverstand of onenigheid ontstaat tussen Positive Touch en de student dan kan de student dat schriftelijk kenbaar maken bij de leiding van.
6. Positive Touch. Binnen twee weken ontvangt de student hierover schriftelijk antwoord.
7. Mocht de klacht naar ontevredenheid zijn afgehandeld dan kan de student de klacht voorleggen bij de klachtencommissie van het BATC.
 

Massagepraktijk

1. Bij de massage worden de algemene regels voor hygiëne aangehouden.
2. Relevante zaken aangaande gezondheid en persoonlijke omstandigheden die voor de massage van belang zijn, waaronder: ziekte, medicijngebruik, zwangerschap of aspecten op emotioneel/psychisch vlak of in het persoonlijk leven van de cliënt worden voorafgaand aan de massage gemeld.
3. Deze informatie wordt binnen onze organisatie vertrouwelijk behandeld.
4. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de sessie wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
5. Bij annulering binnen 24 uur 100% van het geldende tarief.
6. De cliënt is altijd tijdig op de afspraak aanwezig. De tijd die iemand te laat aanwezig wordt in mindering gebracht op de afgesproken sessietijd.  
7. Betaling geschiedt na afloop van de sessie contant of per pin.
8. De cliënt is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.
9. Positive Touch streeft voor al haar massages en diensten een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.

 

Onze algemene voorwaarden versie 3 zijn op 15 juni 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem en worden bij iedere inschrijving via de mail aan deelnemer toegezonden.