Volg ons ook online:

Algemene voorwaarden


Deel 1 - Algemene voorwaarden beroepsopleiding tot integraal en holistisch masseur

Toelating

1. Voor de opleiding tot integraal holistisch masseur wordt HBO denkniveau gevraagd en deelnemer heeft een minimum leeftijd van 21 jaar.
2. Voor deelname aan de opleiding vindt persoonlijk contact plaats met de school. Bij voorkeur door bezoek aan een informatie avond. Dit kan ook door een persoonlijk gesprek met één van de docenten binnen onze school.
3. Deelnemer informeert de school voorafgaand aan deelname over gezondheid en persoonlijk functioneren die voor deelname van belang kunnen zijn. Hierbij is te denken aan ziekte, (herstel van) burn-out, medicatie, zwangerschap, of aspecten op of zaken van emotioneel/psychische aard. Bij twijfel wordt voorafgaand aan de opleiding altijd overleg gevoerd.
4. Positive Touch kan deelname weigeren op basis van gezondheid of wanneer dit anderszins niet passend wordt geacht.

Inschrijving

1. Inschrijving voor de opleiding wordt gedaan via het aanmeldformulier op www.positivetouch.nl.
2. Na inschrijving ontvangt de deelnemer per mail een bevestigingsmail waarin wordt aangegeven dat voor de deelnemer een plaats is gereserveerd.
3. Na aanmelding heeft de deelnemer een bedenktijd van twee weken. Bij annulering binnen deze periode worden reeds betaalde bedragen zonder aanvullende kosten terugbetaald.
4. Na verstrijken van bovenstaande termijn is deelnemer een studieovereenkomst aangegaan en wordt door deelnemer 200 euro inschrijfgeld voldaan.

Studiekosten en betaling

1. De studiekosten voor de opleiding zoals deze gelden bij inschrijving zijn leidend. Tussentijdse prijswijzigingen worden niet bij deelnemer in rekening gebracht.
2. De totale studiekosten bestaan uit een aanbetaling en twee resterende termijnen.
3. De eerst termijn wordt vier weken voor aanvang van de opleiding voldaan. De tweede termijn halverwege de opleiding.
4. Indien een bedrijf of instelling de kosten van deelnemer betaalt, blijft de student voor betaling verantwoordelijk. Niet betaalde bedragen worden door deelnemer zelf voldaan.
5. Het studiegeld omvat de lessen, readers en examens, alsmede de lunches tijdens de lesdagen. Voor herexamens wordt een aanvullend bedrag van 75 euro per examen in rekening gebracht.
6. Student is zelf verantwoordelijk voor aanschaf van benodigdheden als massagetafel, handdoeken en boeken zoals deze op de website staan vermeld.
7. Bij niet nakomen van de betalingsvoorwaarden kan de deelnemer deelname aan de opleiding worden ontzegd. Betalingsverplichting van op dat moment nog openstaande termijnen blijft onverkort van kracht.
8. In uitzonderingsgevallen kan er een aangepaste betalingsregeling worden overeengekomen. Deze vindt plaats na wederzijdse instemming en schriftelijk bevestiging. Hiervoor kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Deelname

1. Positive Touch streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van haar opleidingen, cursussen en trainingen. Hierdoor verzekert de deelnemer zich van kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs.
2. Deelnemer wordt door tijdens zijn of haar opleidingsproces door Positive Touch zo goed mogelijk ondersteund bij zijn of haar ontwikkeling.
3. Deelnemer realiseert zich deel te nemen aan een twee jarige beroepsopleiding.
4. Wanneer deelnemer niet deel kan nemen aan een lesdag wordt de schoolleiding hiervan op de hoogte gesteld. De deelnemer is daarbij zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste les.
5. Mocht één van de lessen door overmacht niet door kunnen gaan dan wordt deelnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Door de schoolleiding wordt een passend inhaalmoment gepland. Indien deelnemer hierbij niet aanwezig kan zijn neemt deelnemer de lesstof door met een medestudent.
6. Voor de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht. Eindexamen kan alleen gedaan worden wanneer 85% van de lessen zijn gevolgd. Wanneer deze norm niet wordt gehaald worden met de student aanvullende afspraken gemaakt over hoe de gemiste lesstof in te halen.
7. Na afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een door de BATC/KTNO erkend diploma. Hiermee kan door de deelnemer worden aangesloten bij een beroepsvereniging. Deelnemer kan zich tevens aanmelden bij het Landelijk Netwerk voor Integrale massage (LNI) van Positive Touch.
8. Door deelnemer verstrekte gegevens worden door Positive Touch strikt vertrouwelijk in behandeling genomen en in geen geval aan derden verstrekt. Zie hiervoor ons privacy statement.
9. Deelnemer gaat vertrouwelijk met gegevens van medestudenten en Positive Touch.

Annulering

1. Wanneer deelnemer na twee weken bedenktijd besluit niet aan de opleiding deel te nemen kan tot één maand voor aanvang van de opleiding kosteloos worden geannuleerd. Reeds betaald studiegeld wordt dan teruggestort. Op de aanbetaling vindt geen restitutie plaats.
2. Bij annuleringen binnen één maand voor startdatum zal de helft van het lesgeld onverkort door deelnemer worden betaald, behalve als dit binnen veertien dagen na aanmelding wordt gedaan.
3. Bij annulering van deelname aan tweedejaarsgroepen die in september van start gaan geldt dat bij annuleringen die na 15 juli worden gedaan door deelnemer altijd het halve lesgeld wordt betaald.
4. Mocht er sprake zijn van niet kunnen deelnemen veroorzaakt door ziekte wordt door student een doktersverklaring overlegd. In dat geval zal reeds betaald studiegeld worden terugbetaald.
5. Per annulering wordt altijd een minimum van 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging

1. Indien student besluit de opleiding tussentijds te beëindiging dan vindt geen restitutie van reeds betaald studiegeld plaats. Nog openstaande betalingstermijnen zullen door student onverkort worden betaald.
2. In geval van overmacht kan restitutie plaats vinden voor een deel van het lesgeld waarvoor nog geen lessen zijn gevolgd. In geval van ziekte kan door Positive Touch een doktersverklaring worden gevraagd.
3. Bij ongepast gedrag of het (herhaaldelijk) niet opvolgen van instructies die door Positive Touch worden gegeven wordt deelnemer uitgenodigd voor een gesprek, op basis hiervan kan deelnemer van deelname aan de opleiding worden uitgesloten. Bij stopzetting van de opleidingsovereenkomst blijft door deelnemer het gehele opleidingsgeld verschuldigd.

Herinstroom

1. Besluit deelnemer voortijdig met de opleiding te stoppen om deze op een later tijdstip voort te zetten dan blijft deelnemer het gehele opleidingsbedrag verschuldigd ten tijde van de beëindiging.
2. Deelnemer kan binnen een tijdsbestek van 18 maanden na tussentijds beëindigen de opleiding kosteloos voortzetten in een groep waarin nog een vrije plaats beschikbaar is. Na deze periode is herinstroom niet meer mogelijk.
3. Wil deelnemer verzekerd zijn van een deelnameplaats dan wordt 50% van de dan geldende opleidingsbedrag in rekening gebracht.
Klachtenprocedure
1. In geval van een klacht kan deelnemer zich wenden tot de docent of directie van de school. Indien klacht hiermee niet wordt opgelost kan door deelnemer schriftelijk een formele klacht worden ingediend.
2. Binnen een tijdsbestek van twee weken ontvangt student hierover een schriftelijk antwoord. Heeft klachtbehandeling meer tijd nodig, dan zal dit eveneens binnen twee weken worden aangegeven.
3. Wanneer de klacht niet samen kan worden opgelost, kan deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van de BATC (de branchevereniging waarbij Positive Touch aangesloten is).
4. Het advies van de BATC wordt daarbij als bindend beschouwd.

Klachtenprocedure

1. In geval van een klacht kan deelnemer zich wenden tot de docent of directie van de school. Indien klacht hiermee niet wordt opgelost kan door deelnemer schriftelijk een formele klacht worden ingediend.
2. Een klacht zal strik vertrouwelijk in behandeling worden genomen door de school.
3. Binnen een tijdsbestek van twee weken ontvangt student hierover een schriftelijk antwoord. Heeft klachtbehandeling meer tijd nodig, dan zal dit eveneens binnen twee weken worden aangegeven.
4. Wanneer de klacht niet samen kan worden opgelost, kan deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van de BATC (de branchevereniging waarbij Positive Touch aangesloten is).
5. Het advies van de BATC wordt daarbij als bindend beschouwd

Intellectueel eigendom

1. Het aangeboden studiemateriaal is intellectueel eigendom van Positive Touch.
2. Hieruit vloeit voort dat de student materiaal als readers, documenten en DVD materiaal alleen kan toepassen voor eigen gebruik en dat betreffende materiaal niet aan derden wordt verstrekt.
3. Student realiseert zich dan de methodiek van integrale en holistische massage is ontwikkelt door Positive Touch en dat de in de opleiding aangereikte materie, methodieken en werkwijze alleen kan worden gebruikt voor het geven van massages en niet voor het geven van les in massage in de eigen omgeving of voor derden.

Deel 2 - Aanvullende voorwaarden cursussen, studiedagen, trainingen

1. Deelnemer meld zich via de website aan voor betreffende cursus, studiedag of training en ontvangt hiervoor een bevestiging via de mail inclusief factuur waarop betaal termijnen zijn vermeld.
2. Na aanmelding heeft deelnemer een bedenktijd van twee weken. Na deze twee weken bedenktijd is deelname definitief en wordt inschrijfgeld voor de betreffende cursus, training of studiedag voldaan.
3. Bij twijfel over deelname neemt deelnemer contact op met de organisatie en wordt de situatie besproken.
4. Annulering is mogelijk tot vier weken voor deelname. Voor deze periode van vier weken ontvangt deelnemer betaalde cursusgeld terug. Hierbij wordt een bedrag van 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.
5. Bij annulering binnen vier weken ontvangt deelnemer 50% van het cursusgeld retour. Met wederzijdse (schriftelijke) overeenstemming kan anders worden besloten.

De algemene voorwaarden van Positive Touch op 24 mei 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem en worden bij inschrijving via de mail aan deelnemer toegezonden.


Algemene voorwaarden Praktijk Positive Touch

Algemeen

Positive Touch houdt praktijk in Integraal Holistische Massagetherapie en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 9201343. We zijn geregistreerd onder therapeut-level 3.

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

1.      Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst bestaat uit een sessie of meerdere sessies.
2.      De sessieduur bedraagt altijd 90 minuten.
3.      Therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en in overleg met de cliënt uitvoeren.
4.      De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie tijdig aan de behandelaar/therapeut wordt medegedeeld. Dit betreft zaken als al dan niet tijdig aanwezig kunnen zijn, contra-indicaties, complicaties en mogelijke veranderingen die zich voordoen tijdens het behandeltraject.
5.      De behandelaar/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de sessie(s) en die tijdens de sessie wordt uitgewisseld.

3. Betaling

1.      De kosten van een sessie bedragen 90 euro. Na de sessie is betaling mogelijk per pin of contant. Cliënt ontvangt een factuur met daarop het sessiebedrag. Het tarief is inclusief BTW.
2.      De praktijk is aangesloten bij het CAT (Collectief Alternatief Therapeuten). Bij een aanvullende zorgverzekering kunnen de kosten door de cliënt bij de zorgverzekering worden gedeclareerd.
3.      Hier kan worden bekeken of de behandeling vergoedbaar is door de zorgverzekeraar: vergoedingsmogelijkheid. De prestatiecode waaronder wordt gewerkt is: 24513 - dit valt  onder 24-alternatieve zorg.

4. Annulering

1.      Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
2.      Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
·         Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
·         Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

5. Klachten

1.      De praktijk van Positive Touch is aangesloten bij de geschilleninstantie GAT (Geschillen Alternatief Therapeuten) en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
2.      Mochten er klachten zijn, dan is cliënt gehouden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
3.      Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het GAT via info@gatgeschillen.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.  

6. Aansprakelijkheid

1.     Therapeut streeft een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau na, waarbij er sprake is van een inspanningsverplichting.
2.     De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
3.     De aansprakelijkheid van de therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt uitbetaald.
4.     De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.